Zelená infraštruktúra

Dátum: 19.01.2022

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 1.3.2022

Min./max. výška pomoci na projekt: nie je stanovená

Spolufinancovanie žiadateľa: 5% - 10%

Oprávnené aktivity
a) opatrenia pre zníženie hluku v urbanizovanom prostredí: protihlukové steny a bariéry, protihluková výsadba, protihlukové izolácie na zdroji hluku, resp. vibrácií,
b) prirodzené krajinné prvky ako napr. malé vodné plochy a toky, ostrovčeky lesa, živé ploty, mokrade;
c) mestské prvky napr. prvky drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu, zelené parky, zelené steny a zelené strechy;
d) aktivity v oblasti dopravnej infraštruktúry: zelené koridory pozdĺž cyklotrás, tzv. greenways (aleje, živé ploty, remízky) v súvislosti s podporou biodiverzity, zelené steny na protihlukových stenách, vegetačné stredové pásy;
e) zazelenanie miest (výsadba a regenerácia izolačnej zelene oddeľujúcej obytnú zástavbu od priemyselných stavieb, komerčných areálov alebo frekventovaných dopravných koridorov);
f) zavedenie osobitných zberných systémov na odpadovú a dažďovú vodu – zachytávanie dažďových vôd formou zaústenia strešných a terasových zvodov do povrchového odtokového systému na zber dažďovej vody a odvádzať zachytenú vodu do vsaku a zberných jazierok, dažďových záhrad, zriaďovanie vegetačných striech;
g) budovanie dažďových nádrží a predčisťovanie dažďových vôd, ochladzovacie koridory v urbanizovanom prostredí;
h) regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.

Viac informácii nájdete v prílohe.

Naspäť na výpis