O nás

Spoločnosť MEDIINVEST Consulting, s.r.o. poskytuje poradenské a konzultačné služby v oblasti investičných zámerov a spracovania rozvojových projektov. Na slovenskom poradenskom trhu pôsobíme od roku 2010 (v širšom kontexte od r. 2004) a zaoberáme sa prioritne spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ a ich implementáciou (eurofondy). Spoločnosť taktiež pôsobí v oblasti rozvoja vidieka, rozvoja podnikania, sociálneho podnikania, úspor energií, pripravuje školiace programy pre predstaviteľov samospráv, verejno-súkromných partnerstiev a tretieho sektora, realizuje školiace aktivity v rôznych oblastiach celoživotného vzdelávania ako aj v oblasti projektového manažmentu. Spoločnosť vyvíja aktivity v oblasti smart city a inovácií či poradenstva pre garantované energetické služby.


Našim klientom poskytujeme tieto služby

 • služby podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
 • administratívne služby
 • reklamné a marketingové služby
 • služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
 • vydavateľská činnosť
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním služieb "rýchla kancelária"
 • organizovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných podujatí
 • vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
 • odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu
 • verejné obstarávanie


V rámci našej hlavnej činnosti poskytujeme pre klientov komplexný servis služieb od predprojektovej fázy cez projektovú a evaluačnú fázu. Počas predprojektovej prípravy spracovávame rôzne druhy zámerov, analýz, prípadových štúdií, kalkulácií, rozpočtov či pripravujeme posudky k predloženým projektovým zámerom. V rámci samotnej projektovej prípravy vypracovávame žiadosti o grant, podpornú dokumentáciu, finančné analýzy, plány, matice, časové harmonogramy, zabezpečujeme jednania s projektovými partnermi, posúdenie partnerských zmlúv, zabezpečujeme externé riadenie projektu (spracovanie žiadostí o platbu, monitorovacích správ, informovania a komunikácie o projekte). V rámci postpojektových činností zabezpečujeme následný monitoring a evaluáciu realizovaných projektov. 

V spojení s externými partnermi rozvíjamesekciu energetiky, inovácií a smart riešení, kde je našim cieľom dosiahnutie úspor energií a finančných prostriedkov našich klientov pri zabezpečení používateľského komfortu vo verejných budovách ako aj v súkromných prevádzkach.

Projekty šité „na mieru“

Naša spoločnosť dokáže pripravuje projekty „na mieru“ pre záujemcov z rôznych oblastí. Či ste obec, zahraničný investor, domáci podnikateľ, umelec, start-up, výrobný podnik, samostatne hospodáriaci roľník, farmár, poľnohospodárske družstvo, lesník, pozemkové spoločenstvo, radi Vám pomôžeme s prípravou a realizáciou Vašich investičných zámerov a s konkrétnymi krokmi potrebnými pre Váš ďalší rozvoj. Projekty pripravujeme v oblasti EŠIF (európskych štrukturálnych a investičných fondov), domácich grantových podpôr napr. Envirofond, kultúrne granty, SAŽP granty, či v rámci Zákona o investičnej pomoci (štátna pomoc na podporu počiatočnej investície a tvorbu pracovných miest v oblasti priemyselnej výroby, technologických centier, či centier strategických služieb). Silnou stránkou spoločnosti MEDIINVEST Consulting, s.r.o. je, že sa vo svojej činnosti opiera o dlhoročné skúsenosti, vedomosti a znalosti svojich pracovníkov a externých konzultantov. Počas svojej existencie si spoločnosť vytvorila portfólio dôveryhodných a stabilných partnerov.


Tvorba strategických dokumentov

Ponúkame možnosť vypracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (Program rozvoja obce), resp. spoločného rozvoja viacerých obcí v súlade s novelou zákona o regionálnom rozvoji. V spolupráci s expertmi z rôznych oblastí ponúkame prípravu rozvojových stratégií, komunitných plánov, podnikateľských zámerov sociálnych podnikov pracovnej integrácie, nízkouhlíkových stratégií, systému bývania s prvkami prestupného bývania a i.