Projekty a poradenstvo pre eurofondy


Nové programové obdobie 2014-2020 nám prinieslo nové OPERAČNÉ PROGRAMY, v rámci ktorých našim klientom pomáhame pripraviť zaujímavé, reálne a zmysluplné zámery v rámci operačných programov EŠIF Integrovaná infraštruktúra, Ľudské zdroje, Výskum a inovácie, Kvalita životného prostredia, Integrovaný regionálny operačný program, Efektívna verejná správa, Rybné hospodárstvo, resp. Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 či iných komunitárnych programov.


Pripravujeme projekty a žiadosti pre eurofondy

Úspešné čerpanie eurofondov ako aj domácich dotácií si vyžaduje vypracovanie žiadosti, ktorá je v súlade s národnými a európskymi nariadeniami v oblasti čerpania EÚ fondov (eurofondov). Vypracovanie kvalitnej žiadosti si vyžaduje kvalitný tím a čas, ktorý príprave venujeme. V rámci predprojektovej prípravy overíme oprávnenosť žiadateľa, plánovaného zámeru, miesta realizácie či pripravenosť klienta na jeho realizáciu. Následne spracujeme žiadosť na základe zámeru klienta tak, aby napĺňal všetky zadané kritéria financujúceho programu, pripravíme rozpočet projektu, všetky nevyhnutné štúdie, posudky, analýzy v súlade s podmienkami výzvy. Pripravíme klientovi povinné prílohy, skontrolujeme formálnu stránku žiadosti, odkomunikujeme žiadosť s riadiacim a sprostredkovateľským orgánom či implementačnou jednotkou. Projektovú žiadosť zadministrujeme do podoby odoslania na riadiaci orgán a v prípade potreby doplníme žiadosť o NFP o požadované zmeny. 


Projektový manažment pre eurofondy

Schválený projekt prejde našimi rukami od podpisu zmluvy o nenávratný finančný príspevok až po jeho evaluáciu. Projektový manažment resp. riadenie projektu je dosiahnutie cieľa, výstupov a produktov projektu prostredníctvom efektívneho nasadenia „know-how“, schopností, nástrojov, techník a prostriedkov do realizácie jednotlivých aktivít v projekte. Príjemca pomoci často krát nedisponuje dostatočnými odbornými kapacitami na riadenie projektu. Tím spoločnosti MEDIINVEST Consulting má znalosti a skúsenosti z riadenia projektov od roku 2004 z minulých programových období, či už predvstupových fondov, skráteného programového obdobia 2004 - 2006, z ukončeného obdobia 2007 – 2013 a tiež z aktuálne programového obdobia 2014 - 2020. Používame metodiku, pri ktorej sú projekty pripravované a realizované z hľadiska komplexných požiadaviek na stanovenú stratégiu a ciele daného programu, právne, finančné a technické predpisy. Snažíme sa o dodržiavanie SMART princípov (specific, measurable, achievable, realistic, time-bouding) a zohľadňujeme životný cyklus projektov v nadväznosti na strategické ciele žiadateľa resp. príjemcu pomoci. Naši pracovníci používajú metodiku riadenia projektov PRINCE2 a postupy stanovené v rámci dodržiavania ISO princípov. Plánovanie zdrojov, riadenie rizík, evidencia projektovej dokumentácie či riadenie zmien v projekte sú u nás bežnou implementačnou praxou. Pravidelná komunikácia s klientom a reporting progresu projektu sú našou silnou stránkou. Tieto činnosti sa odohrávajú v našej kancelárii každodenne s cieľom zabezpečiť klientovi poradenstvo „kamennej predajne“ nie iba virtuálnej duše. Neváhajte nás kontaktovať.


Sledujeme životaschopnosť projektov

Následný monitoring a evaluácia projektu po dosiahnutí výsledkov aj dopadov sú dôležité súčasti projektového cyklu, keďže projekt nekončí preplatením zdrojov od donora. Prevezmeme projekt v akejkoľvek fáze a dotiahneme ho do úspešného konca! Máme skúsenosti s auditmi EK a naše projekty spĺňajú vysoké štandardy. Pozrite si desiatky našich referencií.

Obdobne postupujeme i v prípade komunitárnych či iných projektov zo zdrojov rôznych medzinárodných donorských organizácií, zaoberáme sa vytváraním sociálnych podnikov či žiadosťami o investičnú pomoc. V prípade medzinárodných projektov pridávame SIEŤOVANIE, v rámci ktorého využívame cudzie jazyky. V kancelárii hovoríme slovom a písmom rusky, anglicky, taliansky a nemecky, dorozumieme sa poľsky.


Tešíme sa na spoluprácu.