Referencie - súkromný sektor

 • STELMO SK, s.r.o. Nákup inovatívnej technológie a vytvorenie nových pracovných miest pre mladých (407 000,00 €)
 • COMMERC SERVICE spol. s.r.o. Nákup inovatívnej technológie a vytvorenie nových pracovných miest pre mladých (285 000,00 €)
 • COMMERC SERVICE spol. s.r.o. Nákup inovatívnej technológie a vytvorenie nových pracovných miest pre mladých (1 701 391,00 €)
 • Pekáreň Gros spol. s.r.o. Nákup inovatívnej technológie a vytvorenie nových pracovných miest pre príslušníkov MRK (1 011 191,00 €)
 • Pekářeň Gros, spol. s.r.o. Zateplenie priemyselnej budovy pekárne v spoločnosti Pekáreň Gros spol s.r.o. (450 331,00 €)
 • SOLAR Real, s.r.o. Zateplenie a výmena okien vo výrobných priestoroch spoločnosti SOLAR Real, s.r.o. (147 918,99 €)
 • ORAC SLOVAKIA, s.r.o. Nákup inovatívnej technológie a vytvorenie nových pracovných miest pre mladých (314 920,00 €)
 • Pivovar Kaltenecker s.r.o. Nákup inovatívnej technológie a vytvorenie nových pracovných miest pre mladých (2 999 720,00 €)
 • Wellbeing s.r.o. Vytvorenie nových pracovných miest a zaškolenie novoprijatých pracovníkov (40 268,80 €)
 • ProTech Service, s.r.o. Nákup inovatívnej technológie a vytvorenie nových pracovných miest pre mladých (1 520 705,00 €)
 • GOHR, s.r.o. Nákup inovatívnej technológie a vytvorenie nových pracovných miest pre mladých (889 400,00 €)
 • Schüle Slovakia, s.r.o. Zníženie emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok (601 820,00 €)
 • VADIN s.r.o. Zvýšenie energetickej efektívnosti stolárskej dielne (213 004,00 €)
 • VADIN s.r.o. Nákup inovatívnej technológie a vytvorenie nových pracovných miest pre mladých (742 700,00 €)
 • AGISS, s.r.o. Modernizácia farmy AGISS, s.r.o. v sektore živočíšnej výroby (499 897,78 €)
 • DESIDER BACUŠAN, spol. s r.o. Realizácia ozdravných opatrení a rekonštrukcia lesnej cesty v DESIDER BACUŠAN, s. r.o. (262 870,03 €)
 • Pozemkové spoločenstvo urbárnikov - Projekt ozdravných opatrení a rekonštrukcia lesnej cesty v Pozemkovom spoločenstve urbárnikov Slovenské Krivé (269 887,80 €)
 • Ing. František Onderčo Nízkokapacitné ubytovacie a relaxačné zariadenie - Sabinov (195 595,34 €)
 • Commerc Service spol. s r.o. Inovatívna technologická linka pre výrobu Lean Management produktov k zvyšovaniu produktivity koncových zákazníkov spoločnosti (692 350,00 €)
 • ProTech Coating Service, s.r.o. Rozšírenie a inovácia služieb rozmerovej kontroly presných automotive komponentov a reverzného inžinieringu (400 000,00 €)
 • MONER, s.r.o. Inovácie v spoločnosti (400 000,00 €)
 • Schüle Slovakia, s.r.o. Znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia v spoločnosti Schüle Slovakia, s.r.o. (1 436 346,08 €)
 • BESKYDIA, s.r.o. Obstaranie strojov do rastlinnej výroby na modernizáciu farmy - BESKYDIA, s.r.o. (109 345,00 €)
 • AGROSLUŽBY Svidník, s.r.o. Obstarávanie strojov do rastlinnej výroby spoločnosti AGROSLUŽBY Svidník, s.r.o. (449 000,00 €)
 • Poľnohospodárske družstvo Dlhoňa Modernizácia Poľnohospodárskeho družstva Dlhoňa v sektore živočíšnej výroby (1 301 179,78 €)
 • AGISS, s.r.o. Modernizácia farmy AGISS, s.r.o. v sektore živočíšnej výroby (499 897,78 €)
 • Ing. Jozef Kandráč Zvýšenie energetickej hospodárnosti výrobných objektov v prevádzke na výrobu odevov - Ing. Jozef Kandráč (242 382,88 €)
 • GALIJA COLOR, s.r.o. Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti zavedením vyspelých technológií v kovovýrobe - GALIJA COLOR, s.r.o. (114 429,00 €)
 • Gort, s.r.o. Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Gort, s.r.o. prostredníctvom výskumu a vývoja fermentora a teplovzušného trubogenerátora (974 868,20 €)
 • VADIN s.r.o. Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti VADIN s.r.o. zavádzaním inovatívnych technológií do výroby nábytku (743 700,00 €)
 • SK - TEX, spoločnosť s ručením obmedzeným Závod spoločnosti SK - TEX, s.r.o. na výrobu tepelnej a zvukovej izolácie - zariadenie na zhodnotenie a komplexné spracovanie odpadov z textilu a použitého šatstva (9 148 824,57 €)
 • Handtmann Slovakia, s.r.o Zníženie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia v spoločnosti (538 170,45 €)
 • Fagor Ederlan Slovensko, a.s. Zníženie emisií zo stacionárnych zdrojov znečistenia ovzdušia v spoločnosti (796 249,30 €)
 • GOHR s.r.o. Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budov v spoločnosti (199 973,83 €)
 • LAK SERVIS PREŠOV, s.r.o. Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy (121 265,33 €)
 • ELYANA, s.r.o Zníženie energetickej náročnosti výrobnej budovy v spoločnosti (196 572,45 €)
 • Lady Di, s.r.o. Podpora pracovných miest v spoločnosti Lady Di, s.r.o. – 70 913,86 €
 • ZETEZ s.r.o. Podpora pracovných miest v spoločnosti ZETEZ s.r.o. – 182 071,27 €
 • Aeroklub Košice, o.z. Košické letecké dni – 50 000 €
 • Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie – Šikovné ruky – lepšia budúcnosť (96 549,21 €)
 • Pozemkové spoločenstvá urbarialistov obce Lechnica (69 202,85 €) 
 • Fagor Ederlan Slovensko, a.s. - Zníženie energetickej náročnosti budovy - súpisné číslo 915 (361 464,71 €)
 • Congregatio Jesu, Slovenská provincia - Novostavba materskej školy Márie Wardovej v Jarovniciach, 730 105,40 €
 • Zažite Vihorlat - zvýšenie komplexnosti služieb cestovného ruchu v Zemplínskych Hámroch, 211 081,14 €
 • Prístavba výrobne ovocných štiav k výrobni mrazených polotovarov v obci Ulič, 103 416,67 €
 • Skvalitnenie a rozšírenie služieb v zariadení cestovného ruchu podniku Ing. Viktor Popovič – DANWER, 228 157,27 €
 • Skvalitnenie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu spoločnosti JK HOME, s.r.o, 196 932,50 €
 • Rozšírenie ponuky služieb pre turistov v zariadení "Chyžky v Runine" v srdci Národného parku Poloniny, 147 424,75 €
 • Rekreačné zariadenie - Kamenný potok, 231 342,95 €
 • "Vihorlatský kávový expres" - kávovou kultúrou k rozvoju cestovného ruchu v okrese Snina, 165 547,94 €
 • Krátkodobé ubytovanie na súkromí – Zbojská chyžka, 235 200,00 €
 • Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti KAŠČÁK MIROSLAV s.r.o. prostredníctvom rozvoja spolupráce so SOŠ, 222 222,00 €
 • Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti KOVOTIP, s.r.o. prostredníctvom rozvoja spolupráce so SOŠ, 208 882,76 €
 • Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. prostredníctvom rozvoja spolupráce so SOŠ, 222 222,00 €
 • Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti PUMPEG, s.r.o. prostredníctvom rozvoja spolupráce so SOŠ, 215 123,37 €
 • Zavádzanie prvkov kolaboratívnej robotiky do výrobného procesu spoločnosti Jonckheere s.r.o., 858 392,50 €
 • Investície do strojového vybavenia spol. Hydina Furajtár s.r.o., 2021, 44 260,00 €
 • Modernizácia výrobných procesov – Poľnonákup Šariš, a.s., 2022, 244 783,33 €
 • EURI podpora spracovateľských kapacít spoločnosti HANY ULIČ s.r.o., 2022, 30 649,98 €
 • Podpora spracovateľských kapacít spoločnosti HANY ULIČ s.r.o., 2022, 58 939,02 €
 • EURI podpora spracovateľských kapacít spoločnosti Farma Straka s.r.o., 2022, 918 085,92 €
 • Zníženie energetickej náročnosti a inovácia spoločnosti Mäso Melek, s.r.o., 2022, 1 215 257,86 €
 • Rozšírenie skladovacích a expedičných kapacít spoločnosti Mäso Melek, s.r.o., 2022, 273 872,51 €
 • Podpora spracovateľských kapacít spoločnosti Liptovské pekárne a cukrárne VČELA – Lippek k.s., 2022, 803 943,67 €
 • Podpora spracovateľských kapacít spoločnosti PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o., 2022, 339 967,49 €
 • Podpora spracovateľských kapacít pekárne TALIANSKA PEKÁREŇ DS s.r.o., 2022, 70 552,50 €
 • Podpora spracovateľských kapacít spoločnosti TATRAPEKO, a.s., 2022, 146 068,33 €
 • Nový fotovoltický lokálny zdroj v spoločnosti GOHR s.r.o., 2023, 222 839,10 €
 • Rozširovanie skladovacích a expedičných kapacít spoločnosti Mäso Melek, s.r.o., 2023, 125 113,99 €
 • Podpora spracovateľských kapacít spoločnosti HANY ULIČ s.r.o., 2023, 29 469,51 €
 • Modernizácia výrobných procesov - Poľnonákup ŠARIŠ, a.s., 2023, 122 391, 66 €
 • Investícia do strojového vybavenia farmy Ing. Albína Kropucha, 2023, 33 374 €
 • Investícia do rozvoja spoločnosti FARMA NEMEŠANY s.r.o., 2023, 28 837,50 €
 • EURI Investícia do rozvoja spoločnosti FARMA NEMEŠANY s.r.o., 2023, 96 628,34 €
 • Investícia do rozvoja farmy Ing. Vladimíra Vinca, 2023, 200 000 €
 • Investícia do rozvoja spoločnosti Poľnohospodárske družstvo Mlynárovce, 2023, 64 680 €
 • Investícia do strojového vybavenia farmy RANCH HP, 2023, 32 082,02 €
 • Výstavba fotovoltického zariadenia na výrobu elektrickej energie pre spoločnosť TALIANSKA PEKÁREŇ DS s.r.o., 2023, 32 959,58 €
 • Nový zdroj elektrickej energie z OZE - Leles I (SolarEnergia Services, s.r.o.) - 7 209 769,50 €
 • Nový zdroj elektrickej energie z OZE - Leles III (SolarEnergia Services, s.r.o.) - 7 212 269,50 €
 • Podaj ďalej zlepšuje prístup k zamestnaniu a aktívnym opatreniam trhu práce,
 • Investícia do strojového vybavenia spoločnosti FARMA NEMEŠANY s.r.o.
 • Apartmánový dom pri Studenom potoku v Starej Lesnej,
 • Podpora investícií do lesníckych technológií spoločnosti LES - MJ s.r.o.