Regionálna anténa NSRV  • Prečítajte si aktuality → Prečítajte si aktuálne informácie z diania v NSRV
  • Projekt v realizácii → Zabezpečenie prevádzky regionálnych antén (PDF)
  • Prihláška za člena NSRV → V prípade záujmu o členstvo vyplňte tento online formulár


Spoločnosť MEDIINVEST Consulting, s.r.o. ako regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR v programovom období 2014 – 2020 poskytuje poradenstvo v oblasti rozvoja vidieka, poľnohospodárstva a lesníctva nielen pre odbornú, ale aj širokú verejnosť. Spoločnosť pripravuje šnúru informačných aktivít v kraji v zmysle schváleného plánu aktivít tak, aby aj široká verejnosť bola informovaná o možnostiach a smeroch rozvoja strategických odvetví poľnohospodárskej prvovýroby na domácej pôde domácimi producentmi a spracovateľmi. Poradenstvo je poskytované nielen v priestoroch regionálnej kancelárie, ale aj priamo u klientov zo súkromného sektora (poľnohospodárske, spracovateľské a lesné podniky), verejného sektora (na obciach a v mestách PSK), vo verejno-súkromných partnerstvách resp. na pôde miestnych akčných skupín priamo v regiónoch, ďalej na prednáškach, konferenciách a odborných stretnutiach organizovaných regionálnou anténou či priamo dotknutým aktérom rozvoja vidieka. Víziou spoločnosti MEDIINVEST Consulting, s.r.o. je aktívne pôsobiť ako regionálny kontaktný a sieťový bod v rámci aktivít Programu rozvoja vidieka a takto pomáhať vidieckym aktérom v rozvoji ich činnosti i vzdelávaní či už v oblasti prvovýroby, spracovania, lesného hospodárstva, drobnej výroby a služieb, cestovného ruchu, prenosu poznatkov do praxe, inovácií, rozvoja remesiel, ľudovej kultúry, sieťovaní či budovaní partnerstiev.

Kontaktné údaje:

Email: antenapresov@mediinvest.sk

+421 947 940 404