Projekty v oblasti energetických úspor

Venujeme sa úsporám energií

Slovenská republika sa v oblasti energetiky a ochrany klímy Európskeho spoločenstva zaviazala aplikovať európske klimatické ciele. Energetický manažment je systematický proces monitorovania, kontrolovania, analyzovania a navrhovania opatrení smerujúcich k znižovaniu spotrieb energie a znižovaniu nákladov za tieto spotreby. Hlavnými výhodami využívania našej služby je: 

 • sústavná kontrola dodávateľov energií a zmluvných podmienok 
 • analýza trhu s energiami a výber dodávateľa 
 • sledovanie a riadenie spotrieb energií v reálnom čase (monitoring) 
 • možnosť okamžite reagovať a zabrániť veľkým škodám 
 • významná pomoc pri návrhu racionalizačných opatrení 
 • plánovanie spotrieb energií a súvisiacich nákladov (targeting) 
 • zníženie nákladov na energie 
 • environmentálne prínosy 

Venujeme sa energetickému manažmentu v komunálnej i podnikovej sfére. Zabezpečujeme optimalizačný proces úspory energií pozostávajúci z nasledujúcich služieb: Analýza spotrieb - spočíva v preskúmaní a vyhodnotení spotrieb základných médií (elektrina, zemný plyn, voda) minimálne za 3-r. obdobie. Výstupom je záverečná správa obsahujúca množstvo spotrebovanej energie možnosti neinvestičných úspor a stanovenie predpokladanej výšky úspor. Spoločné obstarávanie na nákup médií - cieľom je združiť čo najviac subjektov v regióne, pričom veľký balík energie predstavuje najvýhodnejšiu cenu komodity a prináša samotné úspory. Podporná energetická služba - zahŕňa poradenskú a informačnú činnosť o možnostiach úspor, vzdelávanie a školenie zamestnancov, optimalizáciu prevádzky a nákladov zariadenia alebo budovy, rozpočítanie nákladov na teplo alebo TV a samotný energetický manažment Monitoring a targeting (M&T) - predstavuje kontinuálne diaľkové zhromaždenie prevádzkových údajov objektov s cieľom odhaliť a vyriešiť anomálie v spotrebe alebo vo výdavkoch, pričom účinnosť týchto programov vykazuje zníženie ročných nákladov na energiu cca 5-15%. Zároveň poskytujeme aj poradenstvo pri riešení financovania konečných investícií napr. formou GES služby, EPC projektov, zvýhodneným bankovým financovaním alebo dotačnými schémami v rámci EŠIF.


Pripravujeme žiadosti o granty v oblasti prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo

Medzi najzávažnejšie environmentálne problémy súčasnosti patrí znečisťovanie zložiek životného prostredia – ovzdušia, vody a pôdy. Tieto problémy vedú k procesom acidifikácie, klimatických zmien a úbytku ozónovej vrstvy, ktorých následkom je ohrozenie zdravia ľudí a znižovania biodiverzity. Klimatické zmeny označujú zmeny v zemskej klíme, ktoré môžu mať globálne alebo regionálne prejavy. Na konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji v Rio de Janeiro v roku 1992 bol prijatý Rámcový dohovor o zmene klímy, ktorý je považovaný za základný medzinárodný právny nástroj na ochranu globálnej klímy. Dohovor v Slovenskej republiky vstúpil do platnosti v roku 1994, kde Slovensko akceptovalo všetky záväzky Dohovoru, vrátane zníženie emisií skleníkových plynov. V roku 2015 bola svetovým spoločenstvom podpísaná globálna dohoda o zmene klímy – Parížska dohoda, ktorá predstavuje akčný plán zameraný na obmedzenie globálneho otepľovania výrazne pod 2°C a vzťahuje sa na obdobie po roku 2020. Ukladá každej z krajín, aby každých päť rokov prehodnotila svoje záväzky na zníženie vlastných emisií skleníkových plynov, nasmerovala aktivity v boji proti klimatickým zmenám na mestá a regióny a definovala ich ako najlepších možných regulátorov činností produkujúcich skleníkové plyny na spravovaných územiach. Pred parížskou konferenciou a počas nej predložili krajiny komplexné národne akčné plány v oblasti klímy zamerané na zníženie svojich emisií. Dohoda zohľadňuje najmä úroveň rozvoja a špecifické potreby najohrozenejších krajín. Okrem finančných záväzkov sú priemyselné krajiny povinné uľahčiť prechod technológií priateľských k životnému prostrediu, v širšom rozsahu prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo. 5 pilierov Energetickej únie tvorí  1. Bezpečnosť dodávok, solidarita a dôvera medzi členskými štátmi, 2. Dokončenie vnútorného trhu s energiami na zabezpečenie dostupnosti energií pre domácnosti a konkurencieschopnosti pre priemysel, 3. Znižovanie európskeho dopytu po energií, 4. Znižovanie emisií skleníkových plynov a prechod na nízkouhlíkovú ekonomiku, 5. Zvýšenie investícií do vedy a výskumu na vývoj nových vysokovýkonných, nízkonákladových a nízkouhlíkových technológií.

Podpora presunu smerom k nízkouhlíkovému hospodárstvu vo všetkých odvetviach je jednou z kľúčových oblastí novej politiky súdržnosti. Nová politika súdržnosti cieli investície členských štátov EÚ na štyri kľúčové oblasti pre hospodársky rast a tvorbu pracovných miest: Výskum a inovácie, Informačné a komunikačné technológie, Posilnenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov a Podpora posunu smerom k nízkouhlíkovému hospodárstvu. Základnými cieľmi 20/20/20 do roku 2020 bolo znížiť emisie skleníkových plynov o 20%, zvýšiť energetickú účinnosť o 20%, vyrobiť minimálne 20% spotrebovanej energie z obnoviteľných zdrojov. Nový klimatický a energetický rámec stanovuje tri kľúčové ciele na rok 2030: najmenej 40% zníženie emisií skleníkových plynov (k úrovni z roku 1990), najmenej 27% podiel na obnoviteľnej energii a minimálne 27% zlepšenie energetickej účinnosti.Európska komisia sa zameriava na nákladovo efektívne spôsoby, ako urobiť európske hospodárstvo šetrnejšie k životnému prostrediu a menej energeticky náročné. Výhľadový plán redukcie emisií hovorí, že do roku 2050 by EÚ mala znížiť emisie skleníkových plynov na 80% pod úroveň roku 1990. Míľniky na dosiahnutie tohto cieľa predstavujú 40% zníženie emisií do roku 2030 a 60% do roku 2040. Prostriedky politiky súdržnosti sú kľúčovým nástrojom pri pomoci členským štátom dosiahnuť ciele stratégie „Európa 2020“ vrátane hlavných cieľov v oblasti obnoviteľnej energie a energetickej účinnosti. Členské štáty musia vypracovať „Národné akčné plány pre energiu z obnoviteľných zdrojov“ a „Národné akčné plány energetickej účinnosti“ s prioritami na zvýšenie energetickej účinnosti.


Pripravujeme samosprávy na vstup do medzinárodnej iniciatívy za zníženie emisií

V roku 2008 vznikla celospoločenská iniciatíva Dohovor primátorov a starostov pre klímu a energiu združujúci orgány miestnej a regionálnej samosprávy, ktoré sa dobrovoľne zaviazali zlepšiť kvalitu života obyvateľov prispením k cieľom v oblasti energetiky a ochrany klímy. Signatári iniciatívy sa dnes podpisom k Dohovoru zaväzujú k zníženiu emisií skleníkových plynov na svojom území minimálne o 40% do roku 2030, a to prostredníctvom realizácie projektov prispievajúcich k energetickej efektívnosti, širšieho využitia obnoviteľných zdrojov či zapojenia nových technológií v boji za lepšiu klímu.

 • založili a rozbehli sme činnosť n.o. Environmentálna energetická agentúry v Prešove
 • založili sme záujmové združenie právnických osôb Energetický klaster Prešovského kraja
 • kooperovali sme na prípravve žiadosti o technickú pomoc ELENA pre Prešovský kraj
 • založili sme a aktívne pracujeme v rámci n.o. RegioEnergy Východ v Prešove
 • spolupracujeme na príprave žiadosti o technickú pomoc ELENA pre Košický kraj
 • pripravii sme žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekty vypracovania lokálnych a regionálnych Nízkouhlíkových stratégií pre niekoľko samospráv a samosprávny kraj
 • pripravujeme a súťažíme ako dodávateľ služieb verejného obstarávania nové formy financovania projektov na znižovanie energetickej náročnosti verejných budov akými sú EPC (energy performance contracting) kontrakty či GES (garantovaná energetická služba) kontrakty


Ďalšie aktivity Mediinvest Consulting v oblasti energetických úspor

Pomáhame mestám a obciam, malým, stredným ale aj veľkým podnikom pripraviť projekty zníženia energetickej náročnosti verejných budov a priemyselných a administratívnych budov:

 • vypracovali sme desiatky projektov v rámci Operačného programu Životné prostredie (2007-2013) a Operačného programu Kvalita životného prostredia (2014-2020) na zníženie energetickej náročnosti budov
 • vypracovali sme desiatky projektov na inovácie technológií s cieľom zvýšenia inovačného potenciálu podnikov a zníženia energetickej náročnosti prevádzok z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (2007-2013) a Operačného programu Výskum a inovácie (2014-2020)


Podporujeme SMART CITIES riešenia

 • spolu s aktívnymi samosprávami pripravujeme návrhy riešení a projektov pre využite prvkov inteligentných miest vo všetkých oblastiach ich využitia (energetika, doprava, životné prostredie – napr. odpadové či vodné hospodárstvo
 • zaujímame sa a ďalej prezentujeme zúčastneným nové trendy v oblasti ekologickej dopravy, elektromobility či alternatívnych ekotechnológií 


Podporujeme zavádzanie EMAS

Podporujeme zavádzanie energetického a environmentálneho manažérstva v činnosti miestnych samospráv, certifikáciu ISO a múdre riešenia pre zvýšenie kvality rozhodovacích procesov vo verejnej sfére.


Sme členom platformy poradcov GES

V rámci projektu GuarantEE bola vytvorená platforma poradcov pre energetické služby s garantovanou úsporou energie (GES). Platforma je neformálne otvorené zoskupenie poradcov pre GES, ktorí sa rozhodli dodržiavať kvalitatívne kritériá definované projektom GaurantEE a princípy uvedené v európskom etickom kódexe pre Energy Performance Contracting – EPC.