Národná sieť rozvoja vidieka

Čo je Národná sieť rozvoja vidieka?

Súčasťou PRV SR 2014 - 2020 je zriadenie a prevádzka národnej siete rozvoja vidieka (NSRV) financovanej z technickej pomoci programu.

Riadiaci orgán pre PRV SR 2014 - 2020 určil ako centrálnu jednotku NSRV Agentúru pre rozvoj vidieka sídliacu v Nitre, ktorá je príspevkovou organizáciou MPRV SR. Okrem centrálnej jednotky úlohy NSRV vykonáva 8 decentralizovaných jednotiek siete NSRV - regionálne antény.

Národná sieť rozvoja vidieka SR v období 2014 - 2020 bude spájať organizácie a správne orgány, ktoré sa podieľajú na rozvoji vidieka za účelom správnej a plynulej implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 v zmysle čl. 55 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka z EPFRV a čl. 5 Princíp partnerstva a viacúrovňová správa nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

Pre obdobie implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 je hostiteľským orgánom jednotky Národnej siete rozvoja vidieka SR Agentúra pre rozvoj vidieka.


Štruktúra Národnej siete rozvoja vidieka


Hlavné ciele vidieckej siete:

 • zvýšiť účasť zainteresovaných strán na vykonávaní rozvoja vidieka
 • zlepšiť kvalitu vykonávania programov rozvoja vidieka
 • informovať širšiu verejnosť a potenciálnych prijímateľov o politike rozvoja vidieka a o možnostiach financovania
 • podporovať inovácie v poľnohospodárstve, výrobe potravín, lesnom hospodárstve a vo vidieckych oblastiach

Hlavné činnosti NSRV SR sú uvedené v akčnom pláne, zohľadňujú ciele PRV a pokrývajú:

 • činnosti pokiaľ ide o zber príkladov projektov, ktoré zahŕňajú všetky priority programov rozvoja vidieka
 • činnosti pokiaľ ide o uľahčovanie tematických a analytických výmen medzi zainteresovanými stranami v oblasti rozvoja vidieka, spoločné využívanie a šírenie zistení
 • činnosti pokiaľ ide o poskytovanie odbornej prípravy a vytváranie sietí pre miestne akčné skupiny a najmä technickú pomoc pre spoluprácu medzi územnými celkami a pre nadnárodnú spoluprácu, uľahčenie spolupráce medzi miestnymi akčnými skupinami a vyhľadávanie partnerov pre opatrenie uvedené v článku 35
 • činnosti pokiaľ ide o vytváranie sietí pre poradcov a služby na podporu inovácie
 • spoločné využívanie a šírenie zistení z monitorovania a hodnotenia
 • činnosti pokiaľ ide o komunikačný plán vrátane propagácie a informácií týkajúcich sa programu rozvoja vidieka po dohode s riadiacimi orgánmi a informácie a komunikačné činnosti zamerané na širšiu verejnosť
 • činnosti na zabezpečenie účasti na činnostiach Európskej siete pre rozvoj vidieka a prispenia k nim

Z hlavných cieľov a činností NSRV vyplývajú tieto Špecifické ciele:

 • Zber a poskytovanie informácií
 • Vzdelávacie a informačné aktivity
 • Národná a nadnárodná spolupráca
 • Propagácia

Viac informácií nájdete na www.nsrv.sk